Selecteer een pagina

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting/Vereniging SterkMakers (hierna: SterkMakers) verwerkt van haar leden of van derden die door deelname en / of medewerking aan de dienstverlening van SterkMakers geregistreerd worden.

1. Contactgegevens verantwoordelijke

Persoonsgegevens worden verwerkt door SterkMakers, Sterkenbergweg 5, 6223GN Maastricht, 043-364.94.56, KvK nummer 61804770, info@SterkMakers.com.

2. Welke gegevens verwerkt SterkMakers en waarom?

2.1 De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

a) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres
b) Geboortedatum, geboorteplaats
c) Burgerservicenummer (BSN)
d) Gegevens als mede verstrekt door derden in re-integratieplannen/plannen van aanpak zoals fysieke en mentale belastbaarheid, opleiding, werkervaring, vaardigheden en competenties

3. Wettelijke grondslagen

SterkMakers verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de aangeboden dienstverlening, dan wel te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen omdat SterkMakers gerechtvaardigde belangen heeft als het verlenen van de dienstverlening, bescherming van financiële belangen en verbetering van aangeboden diensten.

4. Verstrekking aan derden

Het kan zijn dat ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, SterkMakers persoonsgegevens uitwisselt met derden. Deze gegevens worden uitsluitend aan deze derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Doorgifte van gegevens buiten de EU

SterkMakers zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden buiten de EU.

6. Bewaartermijn

SterkMakers verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in het geval van het lidmaatschap gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een (1) jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. In alle andere gevallen zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard worden voor de doeleinden die in dit Privacy Statement zijn genoemd.

7. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft SterkMakers passende beveiligingsmaatregelen genomen.

8. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

8.1 Je hebt het recht SterkMakers een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SterkMakers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een (1) maand na ontvangst hierover informeren. Stuur het verzoek naar: inzage@sterkmakers.com
8.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen en melding maken via: bezwaar@sterkmakers.com
8.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SterkMakers jouw persoonsgegevens verwerkt, jouw verzoeken behandelt of voor eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kunnen die worden gericht aan klachten@sterkmakers.com

9. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd en is voor het laatst aangepast in september 2023.