Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen:

Opdrachtgever: de Stichting/Vereniging SterkMakers – stelt zich als missie om partijen te verbinden die actief zijn op de Limburgse arbeidsmarkt ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van de werkzoekende uitgaande van het Positieve gezondheid concept.

Opdrachtnemer: diegene die gebruik wenst te maken van de diensten van SterkMakers en daartoe een overeenkomst heeft afgesloten met de opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, op grond waarvan door de opdrachtnemer diensten worden verricht;

Diensten: de door de opdrachtgever of opdrachtnemer te verrichten diensten.

Artikel 2 | Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van de opdrachtnemer gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtgever zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 | Offertes

SterkMakers verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de aangeboden dienstverlening, dan wel te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen omdat SterkMakers gerechtvaardigde belangen heeft als het verlenen van de dienstverlening, bescherming van financiële belangen en verbetering van aangeboden diensten.

Artikel 4 | Levertijden

De door opdrachtnemer opgegeven of met de opdrachtgever overeengekomen levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen. Bij overschrijding van de levertijd is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de diensten of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 5 | Facturering & Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens opdrachtgever op te schorten.

2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtnemer in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

3. Indien de opdrachtnemer in verzuim is, heeft opdrachtgever het recht de wettelijke handelsrente te berekenen. De handelsrente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtnemer in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

4. De opdrachtnemer is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer aan opdrachtgever de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mocht gaan.

Artikel 6 | Informatievoorziening

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten en informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud en geheimhouding

1. Alle door opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen,schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtgever totdat opdrachtnemer alle navolgende verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten opdracht is nagekomen.

2. De opdrachtnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.Tenzij expliciet toestemming hiertoe is verleend is iedere partij van de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

1. SterkMakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van verstrekte onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtnemer.

2. SterkMakers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van deinformatie die met tussenkomst van SterkMakers beschikbaar is gekomen.

3. Mocht er ondanks bovenstaande sprake zijn van aansprakelijkheid van SterkMakers jegens derden met betrekking tot enige overeenkomst, dan strekt dit niet verder dan het totale bedrag dat betrokkene uit hoofde van een dergelijke overeenkomst daadwerkelijk aan SterkMakers heeft voldaan.

4. SterkMakers is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, immateriële of gevolgschade of verliezen, boetes of schade aan het milieu.

5. Iedere rechtsvordering van opdrachtnemer jegens SterkMakers uit hoofde van een overeenkomst vervalt drie maanden na afloop of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9 | Overmacht

1. De voor SterkMakers uit de overeenkomst voortvloeien de verplichtingen worden opgeschort gedurende de periode dat SterkMakers niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van een gebeurtenis waarop SterkMakers geen invloed kan uitoefenen, waaronder doch niet beperkt tot waaronder oorlog, oorlogsdreiging en dergelijke, pandemie, natuurrampen, weersinvloeden, onvermijdbare ongevallen, een wet, overheidsvoorschrift of bevel. SterkMakers stelt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmacht op de hoogte.

2. Indien de overmacht meer dan twee maanden duurt, hebben alle partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding of terugbetaling als gevolg van een geval van overmacht.

artikel 10 | klachten

Klachten over verrichte diensten dan wel gebrekkige dienstverlening van opdrachtgever of leden van opdrachtgever moeten schriftelijk worden gemeld aan de opdrachtgever en wel per omgaand nadat deze klachten aan het licht zijn getreden dan wel binnen acht dagen na levering van de dienst, bij overschrijding van deze termijn elke aanspraak tegen de opdrachtgever ter zake de geleverde diensten dan wel gebrekkige dienstverlening vervalt.

artikel 11 | geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SterkMakers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van a4works is bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SterkMakers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 12 | wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn voor het laatst aangepast in september 2023.